Sähköisen sanomanvälityksen sanasto

EDI-sanoma, Finvoice, API ja DESADV... Sähköinen sanomanvälitys on äkkiä täynnä vieraita sanoja ja asiat saattavat tuntua hankalilta. Kokosimme avuksesi tälle sivulle yleisimpää termistöä ja näiden sanaselitykset.

Puuttuuko sana? Kerro se meille ja lisätään listaan.

Hyppää aakkosissa oikeaan kohtaan:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

API Lyhenne sanoista ”Application Programming Interface” eli suomeksi ohjelmointirajapinta tarkoittaa rajapintaa, jolla ohjelmat ja järjestelmät voivat keskustella keskenään.

 


C

CON-KUITTAUS CON-kuittaus on sanoma, jolla kuitataan ED2-kehystettyjen sanomien perillemeno, jotta sanoman lähettävä operaattori tietää sanoman menneen perille.

CONTRL EDIFACT-muotoinen sanoma, lyhenne sanoista ”Control”. Näiden sanomien avulla vastaanottajalle kuitataan saapuneen EDIFACT-sanoman saapumisesta ja hyväksymisestä. Kuittaus voi olla tekninen, jolloin ilmoitetaan sanoman vastaanottaminen ja hyväksyminen tai toiminnallinen, jolloin ilmoitetaan myös mahdolliset sanomassa esiintyneet virheet.

CSV CSV on normaali tekstitiedosto, joka voi sisältää taulukkomuotoista dataa ja taulukkorakenteen eri kentät on eroteltu toisistaan pilkuilla tai puolipisteillä ja rivinvaihdoilla.

CUSDEC eli Customs declaration message on EDIFACT standardiin kuuluva tullisanomatyyppi.


D

DESADV EDIFACT-muotoinen toimitustietosanoma, esimerkiksi lähetysluettelo tai kuormakirja. Näiden sanomien tarkoitus on ilmoittaa tilaajaorganisaatiolle (esim. keskusliikkeelle), mitä tuotteita on tulossa, ennen tavaran saapumista tilaajalle.

 


E

EAN-KOODI Viivakoodin nimi oli aluksi European Article Number (eurooppalainen tavaranumero). Myöhemmin sen nimeksi vahvistettiin International Article Number (kansainvälinen tavaranumero), mutta lyhenne EAN säilyi. EAN-13-viivakoodeja käytetään maailmanlaajuisesti vähittäiskaupassa yleisesti myytyjen tuotteiden tunnuksina. Suomessa kyseisiä koodeja hallinnoi GS1 Finland. Tavarantoimittajan tulee tilata ensin GS1-yritystunnite (GS1 Finland). Yritystunnisteen avulla voidaan luoda GTIN tai SSCC-numeroita, joista voidaan muodostaa viivakoodeja.


EDIFACT
On yleisimmin käytössä oleva EDI-standardi eli EDIFACT:issa on kyse EDI:stä, joka pohjautuu EDIFACT-standardiin (vrt. XML/EDI). Lyhenne sanoista Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, jonka ensimmäiset määritykset julkaistiin vuonna 1988. EDIFACT:ia kehittää YK:n Euroopan talouskomissio (UNECE).

EDI kts. EDIFACT

EDI-sanoma EDI-sanoma sisältää tarkasti määritellyt pakolliset tiedot tietyissä kentissä. Sanomalla on ns. aloitus- ja lopetustiedot, ja välissä rivitietoina kyseiselle sanomalle tarvittavat tiedot. Kaikki järjestelmät eivät kykene tuottamaan EDI-aineistoja.

EDI-LASKU EDI-lasku on EDI-standardiin pohjautuva sähköinen lasku. Nimi on lyhenne virallisesta EDIFACT- laskusta.

E-LASKU E-laskut ovat kuluttajille suunnattuja verkkolaskuja, ominaisuuksiltaan E-laskut ovat rajoittuneempia kuin yritysten väliset verkkolaskut. Normaalisti E-laskut vastaanotetaan omaan verkkopankkiin, eli niille ei tarvita erillistä ohjelmaa.

EHF Norjalainen verkkolaskuformaatti.

ERP Lyhenne sanoista ”Enterprise Resource Planning” eli suomeksi toiminnanohjausjärjestelmä. Kyseessä on toiminnan ja resurssien suunnitteluun ja hallintaan kehitetty tietojärjestelmä, joka voi sisältää monia eri osia kuten kirjanpito, laskutus, varastonhallinta, tuotannonohjaus, prosessien, materiaalien jne. resurssien hallinta. ERP-järjestelmät tuottavat ja vastaanottavat erilaisia sanomia mm. laskuja ja EDI sanomia.

 


F

FINVOICE Suomessa käytettävä verkkolaskuformaatti.


FTP/SFTP FTP on tiedostopohjainen tiedonsiirtotapa. SFTP toimii kuten FTP, mutta tiedonsiirtoyhteys on salattu.

 


G

GLN GLN-osapuolitunniste on yksilöllinen tunniste yritykselle, sen sisäisille toiminnoille tai toimipisteille. EDI-sanomissa voidaan käyttää GLN:ää yksilöimään sanoman eri osapuolia.


GS1 FINLAND GS1 Finland Oy on puolueeton ja voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kehittää ja hallinnoi maailman käytetyimpiä tuotetietojen sekä yksilöinnin standardeja, joista tunnetuin on EAN-viivakoodi. Esimerkiksi kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. GS1-yritystunniste tulee tilata GS1:ltä.


GTIN-KOODI Kaikilla kaupoissa myytävillä tuotteilla on oltava tuotteen yksilöivä tunnistenumero ja viivakoodi. Tunnistenumero on nimeltään GTIN-koodi (Global Trade Item Number, entinen EAN-koodi "enari"). GTIN-numeroilla yksilöidään kauppanimikkeet ja palvelut, joita yhteisen perustiedon avulla on tarve hinnoitella, tilata, toimittaa, laskuttaa tai rahastaa. Koodi esitetään nykyään useimmiten viivakoodina.

 


I

IFTSTA (eli Transport Status Message) on EDIFACT standardiin kuuluva sanoma, jolla voidaan viestiä kuljetukseen liittyvistä muutoksista.


INVOIC EDIFACT-muotoinen sähköinen lasku.


INTEGRAATIO Integraatiot ovat eri tietojärjestelmien välisiä yhteyksiä, jolla järjestelmät saadaan keskustelemaan keskenään


INVRPT EDIFACT muotoinen sanoma, lyhenne sanoista ”Inventory Report”. Näiden sanomien avulla vastaanottajalle ilmoitetaan tavarantoimittajan nykyisistä varastotasoista ja tuotteiden saatavuudesta.

 


J

JHS SUOSITUS Julkishallinnon suosituksia mm. verkkolaskujen käyttöön liittyen.

 


K

KEHYS EDI-sanomille lisätään monesti ns. kehystietoja, joiden avulla sanomaa on helpompi reitittää ja seurata järjestelmissä. Kehystiedoille on erilaisia kansallisia standardeja.


KOLLITARRA / LAVALAPPU Tärkeä osa logistiikkaa. Lavoihin kiinnitetään toimitustietoja sisältävä kollitarra / lavalappu. Sisältö ja koko on tarkasti määritelty. Vaaditaan keskusliikeasioinnissa.


KOONTILASKU Yhdelle laskulle on koottu useita laskutettavia eriä useasta eri toimituksesta. Näistä laskuista tehdään yhteenvetolasku, eli koontilasku, josta löytyy kokonaisloppusumma kaikille em. laskuille. Koontilaskun maksamisessa käytetään tätä nimenomaista yhteenvetosivua. Muussa tapauksessa, jokaista toimitusta vastaava lasku tulisi maksettavaksi erikseen. Koontilaskujen yhteydessä on mahdollista käyttää liitelaskuja.


KAUTTALASKUTUS Kauttalaskutus on tapa, jossa laskutettavat tuotteet ja palvelut toimitetaan suoraan ostajalle, mutta myyjä ei laskuta ostajaa, vaan jotakin kolmatta osapuolta (esim. konsernia, tukkua, keskusliikettä jne.).


L

LASKURAJAPINTA Laskurajapinta on integraatio, jonka kautta erilaiset laskusanomat saadaan halutuille vastaanottajille halutuilla välitystavoilla. Esim. verkkolaskuna, EDI-laskuna, paperilaskuna tai vaikka sähköpostilaskuna.


LIITELASKU Liitelaskuja käytetään monesti koontilaskujen yhteydessä. Liitelaskut ovat esimerkiksi toimitusasiakaskohtaisia toimituslaskuja, joilta löytyy nimikkeittäin toimitetut laskutettavat rivit.

 


M

MYYNTILASKU Asiakkaalle lähtevä lasku.

 


O

OHJELMOINTIRAJAPINTA kts. API


OPERAATTORI Verkkolaskuja ja muita sähköisiä sanomia, kuten EDI-sanomia, välittävä palveluntarjoaja. Operaattori välittää ja muuntaa sanomat vastaanottajan tarvitsemaan muotoon. Yleensä operaattoreilla on kattavat palvelut sanomanvälitykseen liittyen, mm. sanomaliikenteen tuki- ja valvontapalvelut. (Myös pankit välittävät verkkolaskuja, mutta eivät yleensä muita sanomia, pankit eivät myöskään lähetä eivätkä vastaanota liitteellä varustettuja verkkolaskuja tai EDI-laskuja.)


ORDERS EDIFACT-muotoinen tilaussanoma. ORDERS-sanomalla ilmoitetaan vastaanottajalle mm. tilatut tuotteet ja kappalemäärät.


ORDRSP EDIFACT-muotoinen tilausvahvistussanoma, lyhenne sanoista ”Order Response”. ORDRSP sanomalla vahvistetaan vastaanottajalle tilattujen tuotteiden toimitus.


OSTOLASKU Toimittajalta (esimerkiksi tavarantoimittajalta) saapuva lasku.


OVT Organisaatioiden Välinen Tiedonsiirto. OVT-tunnus rakentuu ISO6523-standardin mukaisesta Suomen verohallinnon tunnuksesta 0037, yrityksen Y-tunnuksesta (8 merkkiä ilman väliviivaa) sekä mahdollisesta vapaamuotoisesta 5 merkistä, jolla voidaan antaa organisaation alataso tai kustannuspaikka. Siten OVT-tunnuksen pituus on 12–17 merkkiä.

 


P

PRICAT EDIFACT-muotoinen tuotetietosanoma. PRICAT sanoma kertoo esimerkiksi vastaanottajalle, löytyykö tuotetta varastosta ja mahdollisia muita tuotetietoja.


PRIDES On kuten DESADV-sanoma, mutta sisältää lisäksi hintatietoja

 


 

R

REVERSE ORDER Tilauksen peruutus. EDIFACT-muotoinen sanoma, jolla voidaan peruuttaa lähtenyt tilaus.

 


S

SOAP on Finvoice verkkolaskuilla käytettävä siirtokehys, jossa kuljetetaan laskun reititystietoja (lähettäjä, vastaanottaja sekä molempien operaattoritiedot), jonka perusteella operaattori reitittää laskusanomat eteenpäin. Lisäksi SOAP-kehystä voidaan käyttää muussakin tarkoituksessa kuin Finvoicella.


SVEFAKTURA Ruotsissa yleisin verkkolaskuformaatti.


SÄHKÖINEN LASKU Sähköisessä laskutuksessa laskutus hoidetaan paperilaskujen sijaan täysin sähköisesti. Sähköiseen laskutukseen kuuluvat verkkolaskut, EDI-laskut, sähköiset kirjeet (eKirje), sähköpostilaskut sekä kuluttajien e-lasku. Myös skannatut laskut kuuluvat saman termin alle.

 


T

TEAPPS Sähköinen sanoma- ja laskuformaatti, joka on käytössä varsinkin operaattoreiden välillä.


TIEDONSIIRTO on yleistermi sähköisessä muodossa olevan datan siirtämistä paikasta toiseen. Eli esimerkiksi EDI-sanomien tai verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto.


TOIMITUSKOHTAINEN LASKU Jokaista yksittäistä toimitusta koskeva erillinen lasku.

 


V

VERKKOLASKU Verkkolasku on sähköinen lasku, jonka tiedot ovat automaattisesti käsiteltävissä organisaatioiden välisessä laskutuksessa. Verkkolasku voidaan siirtää automaattisesti laskuttajan tai palveluntarjoajan järjestelmästä vastaanottajan taloushallinnon tai muuhun järjestelmään. Verkkolaskun mukana kulkee ns. laskun kuva, eli paperilaskun näköinen visualisointi laskusta, joka helpottaa laskun käsittelyä. Lisäksi verkkolaskujen mukana pystytään lähettämään ja vastaanottamaan laskuun liittyviä liitteitä, mikäli vastaanottajan järjestelmä niitä tukee.


VERKKOLASKUOSOITE Verkkolaskuosoite on laskuttajan tai vastaanottajan osoite, jonka avulla yrityksille voi lähettää sähköisiä verkkolaskuja. Verkkolaskuosoite voi olla muotoa OVT-tunnus, IBAN-tunnus tai Verkkopalvelutunnus. OVT-muotoinen verkkolaskuosoite lienee yleisin.


VÄLITTÄJÄ Kts. OPERAATTORI


VÄLITTÄJÄTUNNUS Välittäjätunnus on verkkolaskun vastaanottajan laskujen välittäjänä toimivan operaattorin tunnus. Välittäjätunnuksen perusteella verkkolaskuja välitetään operaattoreiden ja pankkien välisessä yhdysliikenteessä.

 X

XML (Extensible Markup Language) XML-kieliä käytetään sekä tiedonvälitykseen järjestelmien välillä että tiedostomuotona dokumenttien tallentamiseen. XML-kieli on rakenteellinen kuvauskieli, joka auttaa jäsentämään laajoja tietomassoja selkeämmin. Esimerkiksi Finvoice verkkolaskujen laskusanomat ovat XML muotoista dataa.

 

 

Puuttuuko sana? Kerro se meille ja lisätään listaan.